Waimea College เป็นโรงเรียนมัธยมรัฐบาลแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ในเมือง Nelson ในเกาะใต้ โรงเรียนรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,500 คน โรงเรียนเปิดสอนระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ NCEA

ที่พักเป็นแบบ homestay พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่โรงเรียนจัดหาให้

ค่าเล่าเรียน $15,500 ต่อปี

ค่าเล่าเรียนรวมค่าที่พัก homestay และค่าใช้จ่ายอื่นๆของโรงเรียนประมาณ $30,000 ต่อปี หรือประมาณ 600,000  บาท

ดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม https://www.waimea.school.nz/