University Canada West (UCW) ตั้งอยู่ที่ Downtown Vancouver  ซึ่งเป็นเมืองที่สวยและน่าอยู่ติดอันดับโลก ด้วยสภาพภูมิประเทศที่แวดล้อมไปด้วยมหาสมุทรและภูเขาต่างๆ และยังเป็นศูนย์กลางของการทางธุรกิจและการค้าต่างๆ จึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองศูนย์รวมของความเจริญและวัฒนธรรม University Canada West ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver ใกล้กับ Historic London Building ซึ่งสะดวกในการเดินทาง และแวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและสิ่งสันทนาการต่างๆ

 ข้อดีของการเรียนที่ University Canada West

 • มหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Vancouver ประเทศแคนาดาที่ เปิดสอนปริญญาตรีและโททางด้าน Business
 • ปริญญาโทหลักสูตร MBA ของ University Canada West ได้รับการรับรองจาก EduCanada, BC EQA, ACBSP, Language Canada เหมือนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ อยู่ในฐานข้อมูลที่ กพ. อ้างอิงการรับรองคุณวุฒิ
 • สามารถ transfer credits ได้ระหว่างมหาลัยวิทยาลัยรัฐ/เอกชนอื่นๆ ได้เนื่องจาก University Canada West อยู่ใน BC Transfer System (BCCAT) เช่น University of British Columbia, Simon Fraser University, British Columbia Institute of Technology, University Victory และอีกมากมาย
 • ทำงาน Part-time ระหว่างเรียน และสามารถขอ Post Grad Work permit (3 years) เพื่อทำงานต่อหลังเรียนจบได้
 • หากคุณสมบัติไม่สามารถเข้าหลักสูตร MBA โดยตรงได้ สามารถเข้าหลักสูตร MBA Foundation (3 เดือน) ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท โดยไม่ต้องมีผลสอบ GMAT/GRE หรือประสบการณ์ทำงาน
 • เรียนต่อเนื่องได้ 4 ภาคการศึกษาต่อปี ทำให้ใช้เวลาเรียนไม่นาน
 • มหาวิทยาลัยเพรียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ในสาขาอาชีพโดยเฉพาะ และสอนในมหาลัยวิทยาลัยรัฐอื่นๆ เช่น UBC, FDU, University of Toronto, McGill University
 • หลักสูตรการสอนต่างๆมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของโลกธุรกิจสมัยใหม่และความต้องการของตลาด

ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)

หลักสูตร Comprehensive MBA program ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและได้รับการรับรองโดย ACBSP เป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำองค์กรซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ศิษย์เก่าของ UCW ได้รับโอกาสการทำงานในบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น CIBC, TD, BMO, RBC , Shaw, Bombardier และ อีกมากมาย UCW มีความร่วมมือกับผู้นำทางด้านดิจิทัล เช่น Digital Marketing Institute,  Saleasforce (Trailhead), Tableau และ IBM ในการบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดิจิตัลลงในหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือกับ Digital Marketing Institute (DMI) นักศึกษาที่จบหลักสูตร MBA และเรียนวิชา Marketing Management จะได้รับประกาศนียบัตรในระดับ Associate จาก DMI และหากลงวิชาเลือก 3 วิชาด้าน Digital Marketing ก็สามารถสอบเพื่อรับการรับรองวิชาชีพ ด้าน Digital Marketing และได้รับประกาศนียบัตรจาก American Marketing Association(AMA)

 • ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 • เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม
 • ค่าเรียน CAD35,100 หรือประมาณ 877,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD = 25 บาท) สามารถแบ่งชำระตามภาคการศึกษาได้
 • สำหรับนักเรียนที่สมัครและเริ่มเรียนภายใน 2021 มีทุนการศึกษา CAD9,720 ค่าเรียนหลักหักทุนการศึกษาเหลือเพียง CAD25,380 หรือประมาณ 630,000 บาทเท่านั้น (อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD = 25 บาท)

นักศึกษาสามารถเลือก Elective Clusters ในหลักสูตร MBA ได้ดังนี้

 • Leadership: includes classes in Change Management, Leadership and Decision Making
 • Finance: includes Investment Analysis and Management, Personal Financial Planning, and Global Finance Institutions Management
 • Marketing: include Digital Marketing Strategy, Marketing Promotion, and International Marketing

คุณสมบัติในการสมัครเรียน MBA

1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี CGPA ไม่น้อยกว่า 3.0

2. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (คะแนน Writing อย่างน้อย 6.0) หรือ TOEFL คะแนนรวมอย่างน้อย 87 หรือ คะแนน Duolingo 110 overall

3. และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ปริญญาตรีด้าน Business Administration (BBA) หรือ Commerce (BComm) หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงานในระดับ Manager/Professional อย่างน้อย 3 ปี  
 • ผลสอบ GMAT/GRE ในระดับกลาง (ถ้ามี)

**หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตร MBA Foundation ก่อนได้

ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตร MBA https://www.ucanwest.ca/graduate-programs/master-of-business-administration

MBA Foundation

UCW เปิดหลักสูตร Foundation เพื่อรองรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อ MBA แต่ขาดคุณสมบัติในการสมัครตรง ตามที่โปรแกรมระบุไว้ โดยหลักสูตร MBA Foundation นี้มุ่งเน้นในด้าน:

 • Business and Academic Writing
 • Quantitative skills for business
 • Economics from a business prospective
 • ระยะเวลาเรียน 3 เดือน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม
 • ค่าเรียน CAD 7,020 หรือประมาณ 175,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน* 1 CAD = 25 บาท)

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.33

2. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 (คะแนน Writing อย่างน้อย 6.0) หรือ TOEFL คะแนนรวมอย่างน้อย 87 หรือ คะแนน Duolingo 110 overall

3. ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานหรือ GRE/GMAT

**หากผลสอบ IELTS ต่ำกว่า 6.5 สามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษา University Access Program ได้

ปริญญาตรี Bachelor of Arts in Business Communication / Bachelor of Commerce

 • เกรดเฉลี่ยนจากโรงเรียนมัธยม (12 year study) ขั้นต่ำ 2.0 (หรือเกรดรวม C ขึ้นไป)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ คะแนน Duolingo 110 overall (ถ้าผลสอบต่อกว่าที่กาหนดสามารถเข้าเรียนหลักสูตร (University Pathway Program ได้)

ระยะเวลาหลักสูตร : 40 courses (120 credits)

 • ระยะเวลาเรียน 2.5 ปี (Accelerate) OR 4  ปี (Full Term)
 • เริ่มเรียนได้ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ Fall เดือนตุลาคม, Winter เดือนมกราคม, Spring เดือนเมษายน, Summer เดือนกรกฏาคม
 • ค่าเรียน CAD69,600 (ประมาณ 1,740,000 บาท – อัตราแลกเปลี่ยน* 1 CAD = 25 บาท) สามารถแบ่งชำระตามภาคการศึกษาได้
 • สำหรับนักเรียนที่สมัครและเริ่มเรียนภายใน 2021 มีทุนการศึกษา CAD18,900 (ประมาณ 472,5000 บาท) ค่าเรียนหลักหักทุนการศึกษาเหลือเพียง CAD50,700 (ประมาณ 1,267,000 บาท) อัตราแลกเปลี่ยน* 1 CAD = 25 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตร Bachelor of Arts in Business Communication https://www.ucanwest.ca/undergraduate-programs/bachelor-of-arts-in-business-communication

ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตร Bachelor of Commerce https://www.ucanwest.ca/undergraduate-programs/bachelor-of-commerce