Seneca College

Posted On กรกฎาคม 12, 2021 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Seneca College

สถาบัน Seneca College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมือง Toronto มลฑล Ontario ประเทศแคนาดา เปิดสอนกว่า 180 หลักสูตร และกว่า 500 สาขาด้านวิชาชีพสำหรับนักเรียนต่างชาติ เปิดสอนทั้งในระดับ ปริญญาตรี, Certificate (หลักสูตร 1 ปี), Diploma (หลักสูตร 2-3 ปี), Graduate Certificate (หลักสูตร 1-2 ปี) และ Academic

read more