VGC International College

Posted On พฤษภาคม 5, 2023 / By / Posted in Canada: Work & Study

VGC International College

สถาบัน VGC International College ตั้งอยู่ที่เมือง Vancouver มลรัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา ก่อตั้งมากว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2003 เป็นสถาบันสอนภาษาและ Business Program ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา VGC ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรที่มีคุณภาพ รวมถึงการดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด สถาบันได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิเช่น Top Choice Language School in Vancouver,

read more
Posted On กรกฎาคม 12, 2021 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Seneca College

สถาบัน Seneca College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมือง Toronto มลฑล Ontario ประเทศแคนาดา เปิดสอนกว่า 180 หลักสูตร และกว่า 500 สาขาด้านวิชาชีพสำหรับนักเรียนต่างชาติ เปิดสอนทั้งในระดับ ปริญญาตรี, Certificate (หลักสูตร 1 ปี), Diploma (หลักสูตร 2-3 ปี), Graduate Certificate (หลักสูตร 1-2 ปี) และ Academic

read more