Bellevue College ตั้งอยู่ที่เมือง Bellevue ในรัฐวอชิงตันตั้งอยู่ในใจกลางพื้นที่ย่านพิวเจ็ตซาวนด์และมีทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจ Bellevue College ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของย่านธุรกิจของเมือง Bellevue ห่างจากย่านธุรกิจของเมือง Seattle 10นาที จากพรหมแดนประเทศแคนาดา 2 ชั่วโมง เมือง Bellevue เป็นหนึ่งในชุมชนที่ปลอดภัยมากที่สุด โดยมีสถิติอาชญากรรมต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศมาก นิตยสาร CNNMoney จัดอันดับให้เมืองนี้เป็นหนึ่งใน 25 เมืองที่ปลอดภัยมากที่สุดในอเมริกา

หลักสูตรที่เปิดสอน:

 • Intensive English/ University Preparation หลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป และนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกา นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร Intensive English จะสามารถเรียนวิชาที่มีหน่วยกิตที่ Bellevue College ได้
 • College Transfer Degrees in Arts or Science หลักสูตรอนุปริญญาสองปีของ Bellevue College สามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีได้ การเรียนจบหลักสูตร College Transfer ถือว่าเป็นการสำเร็จการศึกษาสองปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีแบบสี่ปี โดยนักเรียนจะใช้เวลาเพิ่มอีกสองปีในมหาวิทยาลัยในสาขาที่สนใจและได้วุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ
 • International Business Professions (IBP) ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้พื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจของโลกตะวันตกผ่านการเรียนในชั้นเรียนและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในวงการธุรกิจ หลักสูตรนี้จะรวมการเรียนวิชาธุรกิจและ ESL ไปพร้อมๆกับวิชาการ เมื่อเรียนจบการเรียนในชั้นเรียนสามภาคเรียนแล้ว นักเรียนจะได้เข้าไปฝึกงานแบบสังเกตการณ์ในบริษัทท้องถิ่นโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
 • หลักสูตรปริญญาตรี:
  • Bachelor in Applied Science in Radiation and Imaging Sciences
  • Bachelor of Applied Arts in Interior Design
  • Bachelor of Applied Science Degree in Applied Accounting
  • Bachelor of Applied Science Degree in Data Analysis
  • Bachelor of Applied Science Degree in Healthcare Technology and Management
  • Bachelor of Applied Science Degree Information Systems and Technology
  • Bachelor of Science Degree in Nursing

เทอมที่เปิดเรียน:

กันยายน มกราคม มีนาคม-เมษายน และกรกฎาคม

ราคาและระยะเวลาเรียน:

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (บาท)
Intensive English (ESL) 3 เดือน 3,078 THB 110,808
9 เดือน 9,234 THB 332,424
College Credit Program(Associate & Certificate) 3 เดือน 3,078 THB 110,808
9 เดือน 9,234 THB 332,424
International Business Professions (IBP) 12 เดือน 11,050 THB 397,800
Bachelor’s Degree Programs 1 ปี 9,234 THB 332,424
4 ปี 36,936 THB 1,329,696

หมายเหตุ

 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 USD = 36 บาท
 • เว็บไซต์วิทยาลัย www.bellevuecollege.edu/isp