Motive Education ให้บริการแนะแนว เรียนต่ออเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสิงคโปร์ ในระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมถึงโครงการ Work and Study, Internship และ Study Tour ช่วงปิดเทอมในประเทศต่างๆ

เลือกบริการที่สนใจ