Work & Study เป็นโปรแกรมเรียนและฝึกภาษาในต่างประเทศ ในขณะเดียวกันยังให้โอกาสนักเรียนในการทำงาน เพื่อเป็นรายได้เสริม และเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า

กรุณาเลือกประเทศที่สนใจ