โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22) ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ทะเลสาบ Okanagan ตอนกลางด้านทิศใต้ของมณฑล British Columbia หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลาย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม โรงเรียนมีระบบการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติ ได้แก่

 • หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ
 • การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมของชาวแคนาดา
 • ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านต่างๆ เช่น กีฬา, ดนตรี และศิลปะ
 • เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตร

 • ประถมศึกษา (อนุบาล – ม.1)
 • มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูหนาว
 • พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้ และซอคเกอร์

วันเริ่มต้นการศึกษา

 • หลักสูตรเต็มเวลา: กันยายน / พฤศจิกายน / กุมภาพันธ์ / เมษายน
 • หลักสูตรภาคฤดูร้อน: กรกฎาคม / สิงหาคม
 • หลักสูตรภาคฤดูหนาว: มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม

ที่พัก

 • Homestay ที่ทางโรงเรียนคัดเลือกและได้รับอนุมัติด้านความปลอดภัยและความพร้อมของสถานที่พักและอาหาร
 • ครอบครัวที่ผู้ปกครองของนักเรียนเลือกสรรและได้รับการอนุมัติจากโรงเรียน

ค่าใช้จ่าย $27,750 (CAD) ต่อหนึ่งปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) รวมค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, ประกันสุขภาพ, และอื่นๆ เว็บไซต์: http://www.sd22.bc.ca