Taylors College, Perth ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในแคมปัสของ University of Western Australia (UWA) วิทยาเขต Claremont ซึ่งนักเรียนจะได้บรรยากาศของการเรียนในมหาวิทยาลัย และสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยได้

University of Western Australia  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย Group of Eight ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดของประเทศออสเตรเลียและของโลก  ก่อตั้งมากว่า 100 ปี โดยการจัดอันดับของ QS World University Rankings ปี 2020 UWA อยู่ในอันดับ 86 ของโลก

UWA เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา สำหรับหลักสูตร Pathway ที่ร่วมกับ Taylors College, Perth ได้แก่

 • UWA Foundation สำหรับเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่  University of Western Australia
  • สำหรับนักเรียนที่จบ ม.5  หรือเทียบเท่า  GPA 2.20  ขึ้นไป
  • คะแนน IELTS Academic 5.0 ขึ้นไป (ทุก band ไม่ต่ำกว่า 5.0)
  • ระยะเวลาเรียน  30 / 60 / 40 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับ GPA และคะแนน IELTS)
  • ค่าเล่าเรียน  $25,500- $35,274
 • Diploma of Commerce  และ Diploma of Science เมื่อเรียนจบสามารถเรียนต่อชั้นปี 2  ปริญญาตรี Bachelor Commerce หรือ  Bachelor of Science ที่ UWA ได้
  • สำหรับนักเรียนที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า GPA 2.50  ขึ้นไป
  • คะแนน IELTS Academic 6.0 ขึ้นไป (ทุก band ไม่ต่ำกว่า 5.5)
  • ระยะเวลาเรียน 8-12 เดือน  
  • ค่าเรียน   Diploma of Commerce  $30,000 และ Diploma of Science $31,340

**  กรณีผลการเรียนหรือผลภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ สามารถเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนหลักสูตรหลักได้ **

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.taylorsperth.edu.au/