โรงเรียน Shattuck-Saint Mary’s (SSM) เป็น โรงเรียนมัธยมแบบคริสเตียน ตั้งอยู่ที่เมือง Faribault ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Minnesota ห่างจากตัวเมืองเพียง 50 นาที โดยรถยนต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1858 มีลักษณะเป็น boarding และ day school โรงเรียน เปิดรับเด็กต่างชาติตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ถึง ม. 6

ที่พัก

โรงเรียนมีที่พักแบบหอพักพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร 3 มื้อ และครูผู้ดูแลประจำหอพัก รวมถึงที่พักแบบ Homestay โดยจะพักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน

ค่าใช้จ่าย *

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ทั้ง ค่าเรียน ค่าทีพัก /อาหาร สำหรับนักเรียนต่างชาติ ปีละ USD 44,175 (ประมาณ 1.4 ล้านบาท) ค่าตำราเรียน ปีละ USD 800 (ประมาณ 25,600 บาท) และค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีละ USD 500 (ประมาณ 16,000 บาท)

  • * อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 32 บาท
  • เว็บไซต์ http://www.s-sm.org