นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้

Internship / Trainee in USAโครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงานในสาขาที่เรียนจบหรือมีประสบการณ์การทำงาน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการฝึกฝนและเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน  พัฒนาภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับ ชาวอเมริกันและชาวต่างชาติ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ  6-18 เดือน และสามารถอยู่ต่อหลังจบโครงการเพื่อท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน

ตัวอย่างลักษณะงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • Business – Marketing, Finance, Accounting
 • Hospitality – Hotel / Tourism Management , Culinary
 • Information Technology
 • Engineering
 • Architecture
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา (Diploma) ขึ้นไป
 • ผู้สมัครแบบ Intern  กำลังศึกษาในภาคปกติ หรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
  ผู้สมัครแบบ Trainee  จบการศึกษามาเกิน 1 ปี และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงาน 1-5 ปี
 • สามารถสมัครในตำแหน่งงานที่ตรงกับสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์การทำงาน เท่านั้น
 • สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการ และสามารถปรับตัวในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
ค่าเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ค่าเข้าร่วมโครงการ *
(รวมค่าจัดหางานและประกันสุขภาพ)
USD บาท
6 เดือน $2,300 75,900
12 เดือน $2,800 92,400
18 เดือน $3,400 112,200
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 33 บาท
 • * ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน และยังไม่รวมค่า SEVIS ($180), ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ตรวจสอบ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 2. หากมีตำแหน่งงานที่สนใจสมัครและตรงกับสาขาที่มีเรียนจบมาหรือมีประสบการณ์การทำงาน สามารถสมัครได้โดยส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย และระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาที่ 
 3. Resume ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว จะส่งต่อให้นายจ้างคัดเลือกต่อไป ซึ่งนายจ้างอาจมีการขอนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์หรือ Skype
 4. เมื่อนายจ้างยืนยันตอบรับการเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อดำเนินการขอเอกสารสำหรับการทำวีซ่า (กรณีวีซ่าไม่ผ่านหรือยกเลิกโครงการ จะคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับกรณี)
 5. เตรียมเอกสารเพื่อขอ วีซ่า J1