หลักสูตร Work and Study หรือ Co-op Program ที่สถาบัน ILAC International College เปิดสอนที่เมือง Vancouver และ Toronto เป็นการเรียนระดับ Diploma และฝึกงานในสาขาที่เรียน โดยสถาบันจะเป็นผู้จัดหาที่ฝึกงานให้นักเรียน (Free guaranteed job placement) นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรด้าน Customer Service, Business, Sale & Marketing, Heath Care และ Tourism & Hospitality ได้ตามความสนใจ

โปรแกรมของ ILAC International College ยังสามารถโอนหน่วยกิต ไปเรียนต่อใน College ชั้นนำที่แคนาดา อาทิเช่น Douglas College, Georgian College, Vancouver Community College (VCC) ในหลักสูตร Hospiatlity และ Business ได้อีกด้วย

สำหรับหลักสูตร Work and Study (Co-op) แบ่งเป็นช่วงเรียนประมาณ 50% และฝึกงานประมาณ 50% ของระยะเวลาหลักสูตร เช่น ระยะเวลาหลักสูตร 60 สัปดาห์ แบ่งเป็นเรียน 30 สัปดาห์และฝึกงาน 30 สัปดาห์ โดยระหว่างเรียน นักเรียนสามารถทำงาน part-time 20 ชม./สัปดาห์ และทำงาน full-time ตามสาขาที่เรียนได้ในช่วงฝึกงาน สำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการฝึกงาน สามารถเลือกแบบเรียนอย่างเดียวได้

  • นักเรียนต้องมีผลภาษาอังกฤษตามระดับกำหนด กรณียังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสอบข้อสอบของสถาบันแทนได้ฟรี!
  • นักเรียนที่ผลภาษาไม่ถึงตามกำหนด สามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนได้ สามารถดูข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ILAC เพิ่มเติมได้จาก http://motiveedu.com/ilac-vancouver-toronto/

โปรโมชั่น ค่าเรียนลดราคาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สมัครภายใน 31 มีนาคม 2565

หลักสูตรด้าน Customer Service

หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น
CAD บาท
Service Excellence for Business Diploma
With Co-op
48 สัปดาห์
(เรียน 24 + ฝึกงาน 24)
IELTS 4.5 / ILAC level 10 $ุ7,200 190,800
Communication & Service Essentials Diploma
With Co-op
60 สัปดาห์
(เรียน 30 + ฝึกงาน 30)
IELTS 4.0 / ILAC level 8 $7,500 198,750
Service Essentials for Business Diploma
With Co-op
40 สัปดาห์
(เรียน 20 + ฝึกงาน 20)
IELTS 4.5 / ILAC level 10 $5,800 153,700

หลักสูตรด้าน Business และ Health care

หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น
CAD บาท
Sales & Marketing Diploma
With Co-op
92 สัปดาห์
(เรียน 52 + ฝึกงาน 40)
IELTS 5.0 / ILAC level 12 $8,500 225,250
Sales & Marketing Certificate
with Co-op
54 สัปดาห์
(เรียน 30 + ฝึกงาน 24)
IELTS 5.0 / ILAC level 12 $7,200 190,800
Business Administration Diploma
with Co-op
92 สัปดาห์
(เรียน 52 + ฝึกงาน 40)
IELTS 5.0 / ILAC level 12 $8,500 225,250

หลักสูตรด้าน Tourism และ Hospitality (ร่วมกับ Canadain Tourism College)

หลักสูตรระยะเวลาระดับภาษาอังกฤษค่าเรียนราคา
โปรโมชั่น (CAD)
ค่าเรียนราคา
โปรโมชั่น (บาท)
Travel & Tourism Business Management Diploma with Co-op2 ปี
(เรียน 1 ปี + ฝึกงาน 1 ปี)
ILAC Level 13 (IELTS 6.0)$9,000238,500
Hospitality & Resort Business Management Diploma with Co-op2 ปี
(เรียน 1 ปี + ฝึกงาน 1 ปี)
ILAC Level 13 (IELTS 6.0)$9,000238,500
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม Administrative Fee $200 และ Textbook&Material Fee (ประมาณ $400-$750 ตามหลักสูตร)
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พักประมาณ 25,000 – 40,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก)
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1 = 26.5 บาท
  • เว็บไซต์ https://ilacinternationalcollege.com