หลักสูตร Work and Study หรือ Co-op Program ที่สถาบัน ILAC International College เปิดสอนที่เมือง Vancouver และ Toronto เป็นการเรียนระดับ Diploma และฝึกงานในสาขาที่เรียน โดยสถาบันจะเป็นผู้จัดหาที่ฝึกงานให้นักเรียน (Free guaranteed job placement) นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรด้าน Customer Service, Business, Sale & Marketing และ Heath Care ได้ตามความสนใจ

โปรแกรมของ ILAC International College ยังสามารถโอนหน่วยกิต ไปเรียนต่อใน College ชั้นนำที่แคนาดา อาทิเช่น Douglas College, Georgian College, Vancouver Community College (VCC) ในหลักสูตร Hospiatlity และ Business ได้อีกด้วย

สำหรับหลักสูตร Work and Study (Co-op) แบ่งเป็นช่วงเรียนประมาณ 50% และฝึกงานประมาณ 50% ของระยะเวลาหลักสูตร เช่น ระยะเวลาหลักสูตร 60 สัปดาห์ แบ่งเป็นเรียน 30 สัปดาห์และฝึกงาน 30 สัปดาห์ โดยระหว่างเรียน นักเรียนสามารถทำงาน part-time 20 ชม./สัปดาห์ และทำงาน full-time ตามสาขาที่เรียนได้ในช่วงฝึกงาน สำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการฝึกงาน สามารถเลือกแบบเรียนอย่างเดียวได้

  • นักเรียนต้องมีผลภาษาอังกฤษตามระดับกำหนด กรณียังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสอบข้อสอบของสถาบันแทนได้ฟรี!
  • นักเรียนที่ผลภาษาไม่ถึงตามกำหนด สามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนได้ สามารถดูข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ILAC เพิ่มเติมได้จาก http://motiveedu.com/ilac-vancouver-toronto/

โปรโมชั่น ค่าเรียนลดราคาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สมัครภายใน 31 พฤษภาคม 2564

หลักสูตรด้าน Customer Service

หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น
CAD บาท
Service Excellence for Business Diploma With Co-op 48 สัปดาห์ (เรียน 24 + ฝึกงาน 24) IELTS 4.5 / ILAC level 10 $ุ6,600 171,600
Communication & Service Essentials Diploma With Co-op 60 สัปดาห์ (เรียน 30 + ฝึกงาน 30) IELTS 4.0 / ILAC level 8 $7,000 182,000
Service Essentials for Business Diploma With Co-op 40 สัปดาห์ (เรียน 20 + ฝึกงาน 20) IELTS 4.5 / ILAC level 10 $5,400 140,400

หลักสูตรด้าน Business และ Health care

หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น
CAD บาท
Sales & Marketing Diploma With Co-op 92 สัปดาห์ (เรียน 52 + ฝึกงาน 40) IELTS 5.0 / ILAC level 12 $7,500 195,000
Business Administration Diploma with Co-op 92 สัปดาห์ (เรียน 52 + ฝึกงาน 40) IELTS 5.0 / ILAC level 12 $7,500 195,000
Health Care Administration Diploma With Co-op 92 สัปดาห์ (เรียน 52 + ฝึกงาน 40) IELTS 5.0 / ILAC level 12 $9,000 234,000
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม Administrative Fee $200 และ Textbook Material Fee (ประมาณ $75 ต่อเล่ม หรือ $1,000 รวมทุกเล่ม)
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พักประมาณ 25,000 – 40,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก)
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1 = 26 บาท
  • เว็บไซต์ https://ilacinternationalcollege.com