นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนมหาวิทยาลัยที่แคนาดา เรียนมัธยมที่แคนาดา

เรียนมัธยม high school ที่แคนาดา


โรงเรียน high school ในแคนาดา


Golden Hills School Division (GHSD)

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นกลุ่มโรงเรียนของรัฐบาลแห่งประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ชานเมือง Calgary มณฑล Alberta รับนักเรียนต่างชาติอายุ 10 ปีขึ้นไปเพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา - ม.6 เปิดสอนทุกหลักสูตรในสาขาศิลปศาสตร์, ศิลป์คำนวณ, และวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพทางการศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล และมีคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในด้านต่างๆ
หลักสูตร:
GHSD จัดสอนหลักสูตร ESL เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติ โดยเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรวิชาการโดยผสมผสานตามความสามารถและการปรับตัวของนักเรียนแต่ละคน สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี สามารถเลือกเรียนวิชา Advanced Placement ซึ่งเทียบเท่าวิชาในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี และมีหลักสูตร Fast-Track เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Provincial Exam สำหรับนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม. 4 – 5 จากประเทศอื่น ทางโรงเรียนมีบริการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อรวมในทรานสคริปต์ผลการเรียนชั้น ม. 6 ที่ GHSD และได้รับ Alberta High School Diploma เพื่อสมัครเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศแคนาดาและประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่ 1 เดือน - 1 เทอม เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความชำนาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับการเรียนหลักสูตรวิชาการในภาคบ่ายได้อีกด้วย
ที่พัก:
มีทั้ง Homestay และหอพักที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร 3 มื้อ และครูผู้ดูแลประจำหอพัก
ค่าใช้จ่าย:
ประมาณ 600,000 บาทต่อหนึ่งปีการศึกษา รวมค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, ประกันสุขภาพ, และอื่นๆ
เว็บไซต์: http://www.ghsd75.ca

Vernon School District #22

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22) ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ทะเลสาบ Okanagan ตอนกลางด้านทิศใต้ของมณฑล British Columbia หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลาย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม โรงเรียนมีระบบการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติ ได้แก่
 • หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ
 • การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมของชาวแคนาดา
 • ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านต่างๆ เช่น กีฬา, ดนตรี และศิลปะ
 • เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร
 • ประถมศึกษา (อนุบาล - ม.1)
 • มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูหนาว
 • พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้ และซอคเกอร์
วันเริ่มต้นการศึกษา
 • หลักสูตรเต็มเวลา: กันยายน / พฤศจิกายน / กุมภาพันธ์ / เมษายน
 • หลักสูตรภาคฤดูร้อน: กรกฎาคม / สิงหาคม
 • หลักสูตรภาคฤดูหนาว: มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม
ที่พัก
 • Homestay ที่ทางโรงเรียนคัดเลือกและได้รับอนุมัติด้านความปลอดภัยและความพร้อมของสถานที่พักและอาหาร
 • ครอบครัวที่ผู้ปกครองของนักเรียนเลือกสรรและได้รับการอนุมัติจากโรงเรียน
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 600,000 บาทต่อหนึ่งปีการศึกษา รวมค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, ประกันสุขภาพ, และอื่นๆ
เว็บไซต์: http://www.sd22.bc.ca

Central Okanagan School District No.23

Central Okanagan School District No.23 เป็นเขตการศึกษาในมณฑล British Columbia ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ที่เมือง Kelowna ซึ่งเป็นเมืองขนาดกลาง มีความปลอดภัยสูง และค่าครองชีพไม่แพง เมือง Kelowna มีบรรยากาศที่สวยงาม อากาศดีตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งทะเลสาปและภูเขา เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน ตากอากาศ อยู่ห่างจากเมืองใหญ่อย่าง Vancouver โดยการขับรถประมาณ 4 ชั่วโมง หรือนั่งเครื่องบินเพียง 50 นาที เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง เช่น University of British Columbia วิทยาเขต Okanagan และ Okanagan College
Central Okanagan เป็นเขตการศึกษาที่ 23 ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 5 ของมณฑล British Columbia มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 22,000 คน มีโรงเรียนทั้งหมด 41 โรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านวิชาการที่เป็นเลิศ มีหลักสูตร AP (Advanced Placement) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) และหลักสูตรเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น Golf Academy, Hockey Academy, Soccer Academy และ French Immersion เป็นต้น เขตการศึกษาแห่งนี้ยังมีนักเรียนต่างชาติไม่มากนัก รวมถึงโฮสแฟมมิลี่ส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาดา จึงเพิ่มโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนมากขึ้น
โรงเรียนมัธยมที่แนะนำในเขตการศึกษานี้ ได้แก่ Kelowna Senior Secondary School, Rutland Senior Secondary School, George Elliot Secondary school, Mount Boucherie Senior Secondary School และ Okanagan Mission Secondary School
เทอมการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน2 ครั้งต่อปี
 • เทอม 1 : เดือนกันยายน
 • เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์
ที่พัก นักเรียนต่างชาติจะได้พักกับ Host family ชาวแคนาดาซึ่งโรงเรียนจะมีการตรวจสอบประวัติและข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวมีความพร้อมที่จะดูแลนักเรียนและมีสภาพความเป็น อยู่ที่ปลอดภัย
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายหนึ่งปีการศึกษา (10 เดือน) $22,300 หรือประมาณ 600,000 บาท รวม ค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, ประกันสุขภาพ (อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 CAD = 27 บาท)
เว็บไซต์โรงเรียน www.international.sd23.bc.ca

Burnaby School District

Burnaby School District # 41 เป็นเขตการศึกษาในมณฑลบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เมือง เบอร์นาบี ได้ชื่อว่าเป็น “นครแห่งสวนสาธารณะ” เนื่องจากกว่า 25% ของเมืองเบอร์นาบีได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธรณะและสวนต่างๆมากมาย เบอร์นาบีตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองแวนคูเวอร์เพียง 30 นาที โดยรถไฟฟ้า เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแบบธรรมชาติ สงบร่มรื่น ผสมผสานกับความเป็นเมืองที่ทันสมัย เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่อย่างแวนคูเวอร์ นักเรียนสามารถสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดปี มีสนามกีฬาขนาดใหญ่ สนามกอล์ฟ ทะเลสาป แหล่งช้อบปิ้งและพักผ่อนหย่อนใจมากมาย จากเบอร์นาบีสามารถเดินทางไปแวนคูเวอร์และเมืองต่างๆที่อยู่รายรอบได้ง่ายโดยรถไฟฟ้าและรถประจำทาง
หลักสูตร
โรงเรียนใน Burnaby School District เป็นโรงเรียนของรัฐบาลซึ่งมีชื่อเสียง ได้รับการรับรองจากโดยกระทรวงศึกษาธิการของมณฑลบริติช โคลัมเบีย มีสถิติของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในแคนาดาและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศสูงที่สุดแห่งหนึ่ง และมีหลักสูตร AP (Advanced Placement) ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ซึงเป็นหลักสูตรที่นักเรียนสามารถเรียนเก็บหน่วยกิจวิชาของมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ในขณะที่เรียนมัธยม นอกจากนี้โรงเรียนยังมีวิชาเลือกสาขาต่างๆ ทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา ที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนักเรียนมากมาย
Burnaby School District เปิดสอนตั้งแต่เกรด 7-12 และภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงทั้งทางด้านวิชาการ กีฬา และด้านศิลปะหลายแห่ง อาทิเช่น Burnaby North Secondary, Burnaby Central Secondary, Burnaby Mountain Secondary และ Byrne Creek Secondary เป็นต้น
ปีการศึกษา โรงเรียนเปิดรับนักเรียนใหม่ 2 ครั้งต่อปี ดังนี้
 • เทอม 1 : กันยายน (ก.ย. – ม.ค.)
 • เทอม 2 : กุมภาพันธ์ (ก.พ. – มิ.ย.)
ที่พัก พักกับ Host Family ชาวแคนาดา ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาและคัดเลือกให้อย่างรอบคอบและเดินทางไม่ไกลจากโรงเรียน สามารถวางใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและยินดีให้การต้อนรับ
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของโรงเรียน 1 ปีการศึกษา $12,000 หรือประมาณ 380,000 บาทต่อปี
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ 1 ปีการศึกษา รวมค่าเรียน ค่าที่พักและอาหาร ค่าประกันสุขภาพ ประมาณ 700,000 บาทต่อปี
เว็บไซต์: www.sd41.bc.ca และ www.studyinburnaby.ca

Bodwell High School

Bodwell High School เป็นโรงเรียนสหศึกษานานาชาติแบบอยู่ประจำ (Boarding) และไปกลับชั้นแนวหน้าของประเทศแคนาดา ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ที่เมืองนอร์ทแวนคูเวอร์ มณฑลบริติชโคลัมเบีย ซึ่งเป็นย่านพักอาศัยของชาวแคนาดาที่มีอัธยาศัยดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม โรงเรียนอยู่ไม่ไกลใจกลางเมืองของแวนคูเวอร์มากนัก สามารถเดินทางถึงกันได้ภายในเวลาเพียง15 นาทีด้วยรถยนต์ หรือรถขนส่งสาธารณะ

ภายใต้การดูแลเอาใส่ใจของโรงเรียน Bodwell High School นักเรียนจะได้รับการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ และได้รับการศึกษาด้านวิชาการอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในประเทศแคนาดาและต่างประเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆอีกด้วย
หลักสูตร
Bodwell High School รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 และเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนมีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ให้กับนักเรียนควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และมี โปรแกรม Advance Placement Calculus & Art สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคำนวณ และศิลปะ
เทอมการศึกษา
เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3 ครั้งต่อปี
 • เทอม 1 : เดือนกันยายน
 • เทอม 2 : เดือนมกราคม
 • เทอม 3 : เดือนพฤษภาคม
ที่พัก
สามารถเลือกพักได้ 2 แบบดังต่อไปนี้
 • หอพักของโรงเรียนที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 250 คน
 • Homestay พักกับครอบครัวชาวแคนาดา ที่ทางโรงเรียนดูแลคัดเลือกเป็นอย่างดี เพื่อให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับ 2 เทอมการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 950,000 บาท รวมค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, ประกันสุขภาพ, เครื่องแบบนักเรียนและอื่นๆ
เว็บไซต์: http://www.bodwell.edu

Limestone District School Board

โรงเรียนรัฐบาลในเครือไลม์สโตน (Limestone District School Board) ตั้งอยู่ในเมืองคิงสตันมณฑลออนแทริโอ เมืองคิงสตันอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบออนแทริโออยู่ห่างจากเมืองโตรอนโตประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งเมืองคิงสตันอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของแคนาดา จึงนับเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของแคนาดา สถาปัตยกรรมในเมืองมีความสวยงามคล้ายเมืองในทวีปยุโรปเมืองคิงสตันยังเป็นที่ตั้งของ Queen’s University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคนาดา
โรงเรียนรัฐบาลในเครือไลม์สโตน ประกอบด้วยโรงเรียนประถม 54 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยม12 โรงเรียน โรงเรียนรัฐบาลในเครือไลม์สโตนได้รับการรับรองจาก The Provincial Education Improvement Commission (EIC) ให้เป็นหนึ่งในเครือโรงเรียนรัฐบาลที่ดีที่สุดในมณฑล Ontarioสำหรับโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 12 โรงเรียน มีเพียง 2 โรงเรียนเท่านั้นที่มีหลักสูตร ESL เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติได้แก่ โรงเรียน Baybridge Secondary และโรงเรียน Loyalist Collegiate
หลักสูตร
 • ประถมศึกษา (อนุบาล – ม.1)
 • มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)
 • หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
 • หลักสูตรเรียนเสริมภาคฤดูร้อน (Summer Program)
 • หลักสูตรเพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (The Sustainable Living Project) โรงเรียนมัธยมในเครือไลม์สโตนมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนโดยมีชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการต่างๆเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรเพื่อความสำเร็จของนักเรียน (Student Success) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย การฝึกงาน และการทำงานให้นักเรียนระดับมัธยมที่กำลังจะจบการศึกษา
เทอมการศึกษา
เปิดรับสมัครนักเรียน2 ครั้งต่อปี
 • เทอม 1 : เดือนกันยายน
 • เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์
ที่พัก
นักเรียนต่างชาติจะได้พักกับ host family ชาวแคนาดาซึ่งโรงเรียนจะมีการตรวจสอบประวัติและข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวมีความพร้อมที่จะดูแลนักเรียนและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 700,000 บาทต่อหนึ่งปีการศึกษา รวมค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, ประกันสุขภาพ, และอื่นๆ
เว็บไซต์: http://www.studykingston.com

Victoria International High School Programs

เขตการศึกษา Greater Victoria School Districts # 61 ตั้งอยู่ที่เมืองวิคตอเรีย ซึ่งเป็นเมืองหลวงมณฑลบริติช โคลัมเบีย เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศแคนาดาฝั่งตะวันตก วิคตอเรียเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ สวยงาม มีสภาพอากาศที่อบอุ่นที่สุดของประเทศ สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สงบและมีความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตร รวมถึงเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศ คือ University of Victoria จึงนับว่าวิคตอเรียเป็นศูนย์รวมความก้าวหน้า ทั้งทางด้านการศึกษา การกีฬา และวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา
หลักสูตร
โรงเรียนในเขตการศึกษา Greater Victoria School Districts สอนในหลักสูตรของรัฐบาลของมณฑล บริติช โคลัมเบีย ซึ่งเน้นทางด้านวิชาการ รวมถึงมีวิชาเลือกในสาขาที่หลากหลาย เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย
เขตการศึกษานี้มีทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด6-8) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 9-12) ทั้งหมด 17 โรงเรียน มีโรงเรียนมัธยมปลายที่มีชื่อเสียงหลายโรงเรียน อาทิเช่น Victoria High School, Oak Bay High School, Mount Douglas Secondary และ Esquimalt High School เป็นต้น
ปีการศึกษา โรงเรียนเปิดรับนักเรียนใหม่ 2 ครั้งต่อปี ดังนี้
 • เทอม 1 : กันยายน (ก.ย. – ม.ค.)
 • เทอม 2 : กุมภาพันธ์ (ก.พ. – มิ.ย.)
เทอมการศึกษา
เปิดรับสมัครนักเรียน2 ครั้งต่อปี
 • เทอม 1 : เดือนกันยายน
 • เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์
ที่พัก
พักกับ Host Family ชาวแคนาดา ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาและคัดเลือกให้เหมาะสมกับนักเรียน แต่ละคน ทุกครอบครัวผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบเป็นอย่างดี จึงวางใจได้ด้านความปลอดภัย
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของโรงเรียน 1 ปีการศึกษา $12,500 หรือประมาณ 400,000 บาทต่อปี
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ 1 ปีการศึกษา รวมค่าเรียน ค่าที่พักและอาหาร ค่าประกันสุขภาพ ประมาณ 750,000 บาทต่อปี
เว็บไซต์: http://www.studyinvictoria.com หรือ http://www.sd61.bc.ca

Stanstead College

Stanstead College เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาแบบอยู่ประจำ (Boarding) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1872 ตั้งอยู่ในเมืองสแตนเสต็ท มณฑลควีเบ็ค อยู่ห่างจากเมืองมอนทรีออล ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับพรมแดนสหรัฐอเมริกาทางรัฐเวอร์มอนท์ แคมปัสของโรงเรียนมีธรรมชาติที่สวยงามแวดล้อมด้วยต้นไม้และสนามหญ้าที่เขียวขจีตามลักษณะเมืองฝั่งตะวันออกของแคนาดา
Stanstead College เป็นโรงเรียนมัธยมแบบอยู่ประจำที่เก่าแก่ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของแคนาดาได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสมาพันธ์โรงเรียนและวิทยาลัยแห่งนิวอิงแลนด์ กระทรวงศึกษามณฑลควีเบ็ค อาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกคนดูแลนักเรียนอย่างอบอุ่น ใกล้ชิด โดยมีจำนวนนักเรียนเฉลี่ยเพียง 12 คนต่อห้อง นอกจากจะดูแลนักเรียนในห้องเรียนแล้ว อาจารย์ส่วนใหญ่ยังพักอยู่ที่โรงเรียนและคอยดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนที่หอพัก และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และโค้ชสอนกีฬาด้วย
ปัจจุบัน Stanstead College มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน195 คน เป็นนักเรียนชาวแคนาดา 50% นักเรียนชาวอเมริกัน15% และนักเรียนต่างชาติ 35%เปิดรับนักเรียนต่างชาติในระดับเกรด 7 – 12
หลักสูตร
 • หลักสูตรเตรียมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่เกรด 10 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษานักเรียนแบบตัวต่อตัว ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ SAT/ ACT และการสมัครมหาวิทยาลัยโรงเรียนจะเชิญเจ้าหน้าที่รับสมัครของมหาวิทยาลัยมาที่โรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลการสมัครมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย
 • หลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า (AP) สำหรับนักเรียนเกรด 12 นักเรียนของ Stanstead College สามารถเข้าเรียนต่อในหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในแคนาดาและอเมริกา เช่น University of Toronto, University of British Columbia, University of Waterloo, Harvard University, Cornell University, Boston University, Dartmouth College
โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยภายในอาคารเรียนและหอพักมี Wi-Fi, โรงยิมและฟิตเนสเซ็นเตอร์, สระว่ายน้ำ, สควอชคอร์ท, สนามฮ๊อคกี้ในร่ม, สนามเทนนิส, สนามบาสเก็ตบอล, สนามฟุตบอลและรักบี้, หอประชุม, ห้องอาหาร, และศูนย์สุขภาพ
เทอมการศึกษา
เปิดรับสมัครนักเรียน2 ครั้งต่อปี
 • เทอม 1 : เดือนกันยายน
 • เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์
ที่พัก
นักเรียนพักอยู่ในหอพักของโรงเรียน ซึ่งแยกเป็นหอพักชายและหญิงโดยมีผู้อำนวยการประจำหอพักคอยดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 1,500,000 บาท ต่อหนึ่งปีการศึกษา รวมค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, เครื่องแบบนักเรียน, ประกันสุขภาพ, และอื่นๆ
เว็บไซต์: http://www.stansteadcollege.com

Abbotsford School District #34

Abbotsford School District International Programs กลุ่มโรงเรียนของรัฐในเขตการศึกษา Abbotsford ตั้งอยู่ในเมือง Abbotsford ใกล้กับท่าอากาศยานระหว่างประเทศแวนคูเวอร์เพียง 25นาที และห่างจากใจกลางเมือง Vancouver ประมาณ 1 ชั่วโมง โรงเรียนในเขตการศึกษา Abbotsford มีระบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นพิเศษ มีครูและที่ปรึกษาประจำโรงเรียนที่คอยดูแลนักเรียนต่างชาติ และยังมีที่ปรึกษาที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งจะรับผิดชอบเฉพาะการสื่อสารกับนักเรียน ครู และครอบครัว Homestay เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนได้รับการดูแลอย่างดีและสามารถช่วยนักเรียนในการแก้ปัญหาต่างๆทั้งในด้านวิชาการ สังคม และวัฒนธรรมได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังคอยช่วยนักเรียนในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนนี้ไม่มีในเขตการศึกษาอื่นๆ
หลักสูตร
Abbotsford เปิดสอนตั้งแต่เกรด 6 – 12 เปิดสอนหลักสูตรทางวิชาการมาตรฐาน รวมทั้งวิชาเลือกต่างๆ เช่น ธุรกิจ กฎหมาย การจัดทำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบทางอุตสาหกรรม ภาษา วิจิตรศิลป์ กีฬา สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการสูง โรงเรียนมีหลักสูตร Advanced Placement (AP) และ International Baccalaureate (IB) ด้วย และนักเรียนยังมีโอกาสเรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนด เช่น นักเรียนสามารถเรียน CISCO Network Engineer Diplomas ในขณะที่เรียนมัธยมศึกษาไปพร้อมๆกันได้
นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ แล้วจึงจัดนักเรียนให้เหมาะกับชั้นเรียน นักเรียนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษน้อยจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) ควบคู่กับวิชาที่ไม่ต้องใช้ภาษามากนัก เช่น ศิลปะ ดนตรี ทำอาหาร เมื่อสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาแล้ว ก็จะเพิ่มหลักสูตรทางวิชาการให้มากขึ้นตามความเหมาะสม
เทอมการศึกษา
โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2 ครั้งต่อปี
 • เทอม 1 : เดือนกันยายน
 • เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์
ที่พัก
นักเรียนจะพักกับ Homestay ที่โรงเรียนจัดหาให้ Abbotsford มีเจ้าหน้าที่จัดหา Homestay เอง มีการควบคุมคุณภาพ Homestay อย่างใกล้ชิด ทำการตรวจสอบประวัติ ฝึกอบรม Homestay และติดตามผลเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่คงที่
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 600,000 บาทต่อหนึ่งปีการศึกษา รวมค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, ประกันสุขภาพ, และอื่นๆ
เว็บไซต์: http://www.sd34.bc.ca/programs/international-education

Comox Valley School District

Comox Valley School District กลุ่มโรงเรียนของรัฐบาลในเขตการศึกษา Comox Valley ตั้งอยู่ในเมือง Comox Valley ทางชายฝั่งตะวันออกของ Vancouver Island ห่างจากสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์เพียง 25 นาที เมื่อนักเรียนมาถึงสนามบินนานาชาติ Comox Valley ก็จะได้รับการต้อนรับจาก Host Family ที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนในเขตการศึกษา Comox Valley สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ตั้งแต่เกรด 7 – 12 โรงเรียนได้รับการยอมรับในระดับสากลทางด้านมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการ ผ่านการประเมินผลการศึกษาและการตรวจสอบของรัฐบาลของมณฑล British Columbia โรงเรียนเปิดสอนทั้งหลักสูตรมัธยมตามระบบการเรียนของแคนาดาและหลักสูตร IB Diploma ซึ่งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและการวางแผนการเรียนสำหรับนักเรียนแต่ละคน มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนควบคู่กับหลักสูตรวิชาการ มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมหลากหลาย รวมถึงกีฬา ดนตรี ศิลปะ และการแสดง
หลักสูตร
 • High School Graduation Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนจบระดับมัธยมที่แคนาดาและได้ High School Diploma โรงเรียนมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำเรื่องการลงวิชาเรียนและการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่แคนาดา
 • Short Term High school Experience Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควบคู่กับเรียนหลักสูตรวิชาการในระดับมัธยมในแคนาดา สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 – 10 เดือน
 • Summer Program สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปีที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 8 สัปดาห์
เทอมการศึกษา
โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2 ครั้งต่อปี
 • เทอม 1: กันยายน (ก.ย. – ม.ค.)
 • เทอม 2: กุมภาพันธ์ (ก.พ. – มิ.ย.)
ที่พัก
พักกับ Host Family ชาวแคนาดา ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาและคัดเลือกให้อย่างรอบคอบ ให้เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจได้ว่านักเรียนจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 600,000 บาทต่อหนึ่งปีการศึกษา รวมค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, ประกันสุขภาพ, และอื่นๆ
เว็บไซต์: http://www.studyinbritishcolumbia.com

Nova Scotia International Student Program

Nova Scotia International Student Program (NSISP) เป็นการร่วมมือกันของ 7 เขตการศึกษาในมลฑล Nova Scotia ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล และมีคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในด้านต่างๆ
ทั้ง 7 เขตการศึกษาใน Nova Scotia International Student Program ตั้งอยู่ในมลฑล Nova Scotia ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง Toronto เพียง 2 ชั่วโมง และจาก London 5 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน
จุดเด่นของ NSISP
 • มีโปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติอายุตั้งแต่ 8-18 ปี เพื่อเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา-ม.6
 • มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติทุกคนทำให้ค่าเรียนประหยัดกว่าเขตการศึกษาอื่นในแคนาดา
 • เป็นมลฑลที่ปลอดภัยและอากาศอบอุ่นที่สุดในแคนาดา
 • รับนักเรียนไทยไม่เกิน 5 คนต่อโรงเรียนหนึ่งแห่ง
 • การันตีการได้รับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลายแห่งใน Nova Scotia สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวมที่ 70%
 • โรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดหา homestay มีแผนกจัดหา homestay ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จัดหา homestay ที่มีจำนวนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียนในอัตราส่วนที่ไม่สูง
 • นักเรียนต่างชาติที่มีระดับภาษาอังกฤษดีสามารถเรียนจบระดับมัธยมได้ภายใน 1 ปีการศึกษา เมื่อเข้าเรียนในเกรด 12
หลักสูตร
นักเรียนต่างชาติจะได้รับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษและจะจัดโปรแกรมการศึกษาให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาและความสนใจของนักเรียน นักเรียนจะได้เรียนทั้งวิชาหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และวิชาเลือก เช่น เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ การแสดง การออกแบบมัลติมีเดีย ดนตรี นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสเข้าร่วมมีกิจกรรมและชมรมหลากหลายหลังเลิกเรียน เช่น ศิลปะ การแสดงละครเวที การเต้นรำ กีฬาชนิดต่างๆ ดนตรี การพูดในที่สาธารณะ หุ่นยนต์
เทอมการศึกษา
โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2 ครั้งต่อปี
 • เทอม 1: กันยายน (ก.ย. – ม.ค.)
 • เทอม 2: กุมภาพันธ์ (ก.พ. – มิ.ย.)
ที่พัก
พักกับ Homestay ที่ทางโรงเรียนคัดเลือกและผ่านการตรวจเช็คประวัติเพื่อให้มั่นใจด้านความปลอดภัยและมีความพร้อมของสถานที่พัก อาหาร และการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 520,000 บาทต่อหนึ่งปีการศึกษา รวมค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, ประกันสุขภาพ, และอื่นๆ
เว็บไซต์: http://www.nsisp.ca