Posted On กุมภาพันธ์ 8, 2021 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Georgian@ILAC, Toronto

Georgian College ร่วมกับสถาบัน ILAC, Toronto เปิดสอนหลักสูตร Diploma และ Graduate Certificate ที่แคมปัสของ ILAC ที่ Downtown Toronto นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรของ Georgian@ILAC  สามารถขอ Post-Graduation Work Permit เพื่ออยู่ทำงานต่อในประเทศแคนาดาได้  (หลักสูตร 1 ปี ขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้ 1 ปี หลักสูตร 2 ปี ขอวีซ่าอยู่ทำงานหลังเรียนจบได้

read more
Posted On เมษายน 26, 2020 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Vancouver Community College

Vancouver Community College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver วิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน Vancouver Community College เปิดสอนหลักสูตร University Transfer 1 ปี ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยในมณฑล British Columbia, หลักสูตร Diploma และ หลักสูตร Certificate เน้นทางด้านวิชาชีพในสาขาต่างๆ เช่น Culinary arts, Baking and

read more