Posted On เมษายน 26, 2020 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Vancouver Community College

Vancouver Community College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver วิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน Vancouver Community College เปิดสอนหลักสูตร University Transfer 1 ปี ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยในมณฑล British Columbia, หลักสูตร Diploma และ หลักสูตร Certificate เน้นทางด้านวิชาชีพในสาขาต่างๆ เช่น Culinary arts, Baking and

read more